×

Kotlin in Action

Download Our FREE File!
Kotlin in Action mang tới cho các lập trình viên Java kinh nghiệm từ các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ qua tất cả các ứng dụng được xây dựng để chạy trên các thiết bị JVM và Android. Vì được viết bởi các lập trình viên Kotlin, cuốn sách "giàu" ví dụ này được bắt đầu bằng cách dạy cho bạn cú pháp cơ bản của ngôn ngữ Kotlin. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các tính năng cho phép bạn xây dựng ứng dụng, các hàm cấp cao, thư viện và thậm chí toàn bộ các tình huống cụ thể. Cuối cùng, bạn sẽ tập trung vào việc áp dụng Kotlin trong các dự án thực, chẳng hạn như tích hợp hệ thống, hỗ trợ Android và lập trình đồng thời.

Kotlin in Action mang tới cho các lập trình viên Java kinh nghiệm từ các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ qua tất cả các ứng dụng được xây dựng để chạy trên các thiết bị JVM và Android. Vì được viết bởi các lập trình viên Kotlin, cuốn sách "giàu" ví dụ này được bắt đầu bằng cách dạy cho bạn cú pháp cơ bản của ngôn ngữ Kotlin. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các tính năng cho phép bạn xây dựng ứng dụng, các hàm cấp cao, thư viện và thậm chí toàn bộ các tình huống cụ thể. Cuối cùng, bạn sẽ tập trung vào việc áp dụng Kotlin trong các dự án thực, chẳng hạn như tích hợp hệ thống, hỗ trợ Android và lập trình đồng thời.