×

Android Programming: Pushing the Limits

Download Our FREE File!
Android Programming: Pushing the Limits là một lựa chọn tuyệt vời khác cho lập trình viên Android đang tìm kiếm những thứ "nặng đô" hơn. Cuốn sách này nhằm mục đích thúc đẩy các ranh giới phát triển Android với nhiều mẹo, thủ thuật và các kỹ thuật mà đa số chưa biết hoặc chưa được tận dụng. Các chủ đề bao gồm tối ưu hóa, đa luồng, nhận dạng giọng nói, mật mã và nhiều thứ khác. Android Programming: Pushing the Limits sẽ giúp bạn trở thành lập trình viên Android cao cấp hơn.

Android Programming: Pushing the Limits là một lựa chọn tuyệt vời khác cho lập trình viên Android đang tìm kiếm những thứ "nặng đô" hơn. Cuốn sách này nhằm mục đích thúc đẩy các ranh giới phát triển Android với nhiều mẹo, thủ thuật và các kỹ thuật mà đa số chưa biết hoặc chưa được tận dụng. Các chủ đề bao gồm tối ưu hóa, đa luồng, nhận dạng giọng nói, mật mã và nhiều thứ khác. Android Programming: Pushing the Limits sẽ giúp bạn trở thành lập trình viên Android cao cấp hơn.