×

You don't know JS (Tiếng Việt)

Download Our FREE File!
Đây là một series dài gần 5, 6 cuốn về JavaScript. Tác giả đi sâu giải thích lại những khái niệm JavaScript cơ bản. Mình nghĩ rằng thay vì cắm đầu cắm cổ học framework này nọ thì nên bỏ thời gian đọc series này, nó sẽ nhiều lần làm bạn ngạc nhiên, vì nhận ra “Ồ, hoá ra JavaScript là thế này à!”

Đây là một series dài gần 5, 6 cuốn về JavaScript. Tác giả đi sâu giải thích lại những khái niệm JavaScript cơ bản.

Mình nghĩ rằng thay vì cắm đầu cắm cổ học framework này nọ thì nên bỏ thời gian đọc series này, nó sẽ nhiều lần làm bạn ngạc nhiên, vì nhận ra “Ồ, hoá ra JavaScript là thế này à!”