×

Maintainable JavaScript

Download Our FREE File!
Khi bạn viết code trong một team thiết kế, các lập trình viên khác có thể hiểu những gì bạn đã làm không? Bạn đã tổ chức code của mình theo cách dễ dàng để có thể thích nghi và mở rộng? Code của bạn sẽ còn hiệu quả khi bạn đã out dự án? Maintainable JavaScript không chỉ đề xuất một bộ nguyên tắc, các hướng dẫn đang được sử dụng và những khuyến cáo từ những người khác trong ngành, vì vậy bạn có thể biết được điều gì cần để các dự án JavaScript chạy tốt.

Khi bạn viết code trong một team thiết kế, các lập trình viên khác có thể hiểu những gì bạn đã làm không? Bạn đã tổ chức code của mình theo cách dễ dàng để có thể thích nghi và mở rộng? Code của bạn sẽ còn hiệu quả khi bạn đã out dự án? Maintainable JavaScript không chỉ đề xuất một bộ nguyên tắc, các hướng dẫn đang được sử dụng và những khuyến cáo từ những người khác trong ngành, vì vậy bạn có thể biết được điều gì cần để các dự án JavaScript chạy tốt.