×

JavaScript: The Good Parts

Download Our FREE File!
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình vừa có phần tốt lẫn xấu, nhưng JavaScript có nhiều điểm lợi hơn hại, đã được phát triển và phát hành một cách nhanh chóng trước khi nó có thể hoàn thiện.

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình vừa có phần tốt lẫn xấu, nhưng JavaScript có nhiều điểm lợi hơn hại, đã được phát triển và phát hành một cách nhanh chóng trước khi nó có thể hoàn thiện. Cuốn sách này giúp bạn nhận thấy và loại bỏ các hạn chế của JavaScript, ngoài ra còn dễ đọc và bạn có thể sử dụng kiến thức trong đây vào những tình huống thực giúp phần mềm của bạn được mở rộng và hiệu quả hơn.