×

Python for Biologists

Download Our FREE File!
Nếu bạn làm trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học,… thì sách Python for Biologists là dành cho bạn. Sách tập trung vào việc ứng dụng lập trình Python trong lĩnh vực sinh học, xử lý chuỗi DNA và protein,…

Nếu bạn làm trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học,… thì sách Python for Biologists là dành cho bạn. Sách tập trung vào việc ứng dụng lập trình Python trong lĩnh vực sinh học, xử lý chuỗi DNA và protein,… Thông qua các ví dụ có liên quan trong sinh học, mã lệnh và bài tập trong sách bạn có thể hiểu rõ hơn về việc ứng dụng lập trình Python trong các công việc không chuyên, đặc biệt là lĩnh vực sinh học.