×

Automate the boring stuff with Python

Download Our FREE File!
Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách Autom ate the Boring Stuff with Python những bài tập, ví dụ đơn giản, thấy ngay kết quả cho dù bạn mới bắt đầu làm quen với lập trình Python. Bạn sẽ được học lập trình Python qua các ví dụ nhỏ, thực hiện tự động hóa các công việc đơn giản nhưng lặp đi lặp lại khá thông dụng trong thực tế như :

Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách Autom ate the Boring Stuff with Python những bài tập, ví dụ đơn giản, thấy ngay kết quả cho dù bạn mới bắt đầu làm quen với lập trình Python. Bạn sẽ được học lập trình Python qua các ví dụ nhỏ, thực hiện tự động hóa các công việc đơn giản nhưng lặp đi lặp lại khá thông dụng trong thực tế như :

 

• Tìm kiếm những tập tin có đoạn văn bản cần thiết

• Tạo, cập nhật, di chuyển, và đổi tên cùng lúc nhiều tập tin và thư mục

• Tìm kiếm thông tin trên Web và download về máy tính

• Cập nhật và định dạng dữ liệu trong bảng tính Excel một cách tự động.

• Tự động gửi email và kích hoạt các thông báo nhắc 

• ….