×

Python for everybody

Download Our FREE File!
Có thể xem cuốn sách Python for Everybody – Exploring Data in Python 3 như là phần bổ sung, mở rộng cho sách Think Python  – How to think like a computer scientist với các ví dụ  minh họa và bài tập liên quan đến việc xử lý dữ liệu hơn.

Có thể xem cuốn sách Python for Everybody – Exploring Data in Python 3 như là phần bổ sung, mở rộng cho sách Think Python  – How to think like a computer scientist với các ví dụ  minh họa và bài tập liên quan đến việc xử lý dữ liệu hơn. Nếu bạn không phải là chuyên CNTT, không muốn trở thành lập trình viên Python chuyên nghiệp trong tương lai nhưng bạn muốn ứng dụng CNTT hiệu quả trong công việc kinh doanh, nghiên cứu, quản lý,… của mình thì đây là quyển sách dành cho bạn. Cuốn sách gồm 16 chương tập trung xử lý các vấn đề, tình huống trong thực tế liên quan đến  dữ liệu với Python, rất hay và hữu ích cho những bạn lập trình Python không chuyên.