×

Python Projects

Download Our FREE File!

Python Projects là tài nguyên tối ưu cho lập trình viên Python với các kỹ năng cơ bản, người đã sẵn sàng để vượt ra ngoài các hướng dẫn và bắt đầu xây dựng các dự án.

Python Projects là tài nguyên tối ưu cho lập trình viên Python với các kỹ năng cơ bản, người đã sẵn sàng để vượt ra ngoài các hướng dẫn và bắt đầu xây dựng các dự án.

Hướng dẫn ưu việt để thu hẹp khoảng cách giữa việc học và làm, cuốn sách này hướng dẫn người đọc thông qua "nơi" và "cách" lập trình Python thực tế với hướng dẫn thực tế, có thể hành động. Với sự tập trung vào chức năng trong thế giới thực, các dự án Python nêu chi tiết các cách mà Python có thể được sử dụng để hoàn thành các công việc hàng ngày và mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp và cá nhân như nhau.