×

Database Security and Auditing: Protecting Data Integrity and Accessibility

Download Our FREE File!
Được thiết kế để dễ học, văn bản này được chia thành ba phần: Bảo mật, Kiểm toán và Thực hiện. Học sinh sẽ hiểu đầy đủ cách thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu trên cơ sở dữ liệu kinh doanh hiện đại bằng cách sử dụng các kịch bản thực tế và các ví dụ từng bước trong toàn bộ văn bản. Mỗi chương kết thúc với các bài tập và một dự án thực hành để củng cố và giới thiệu các chủ đề đã học. Chương cuối cùng của cuốn sách cho phép sinh viên áp dụng kiến ​​thức của mình trong bài trình bày về bốn trường hợp thực tế sử dụng bảo mật và kiểm toán.

Được thiết kế để dễ học, văn bản này được chia thành ba phần: Bảo mật, Kiểm toán và Thực hiện. Học sinh sẽ hiểu đầy đủ cách thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu trên cơ sở dữ liệu kinh doanh hiện đại bằng cách sử dụng các kịch bản thực tế và các ví dụ từng bước trong toàn bộ văn bản. Mỗi chương kết thúc với các bài tập và một dự án thực hành để củng cố và giới thiệu các chủ đề đã học. Chương cuối cùng của cuốn sách cho phép sinh viên áp dụng kiến ​​thức của mình trong bài trình bày về bốn trường hợp thực tế sử dụng bảo mật và kiểm toán.