×

Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation

Download Our FREE File!
Được thiết kế cho các khóa học về Quản lý cơ sở dữ liệu, Thiết kế, Ứng dụng hoặc Công nghệ. Phiên bản thứ mười này phản ánh nhu cầu của sinh viên và đảm bảo sự phát triển của các kỹ năng thực tế và thị trường. Nó giúp họ tìm hiểu: cách truy vấn dữ liệu và thu được kết quả, bằng cách trình bày SQL Chọn. Nó cung cấp một khuôn khổ để giúp sinh viên học tài liệu này.

Được thiết kế cho các khóa học về Quản lý cơ sở dữ liệu, Thiết kế, Ứng dụng hoặc Công nghệ. Phiên bản thứ mười này phản ánh nhu cầu của sinh viên và đảm bảo sự phát triển của các kỹ năng thực tế và thị trường. Nó giúp họ tìm hiểu: cách truy vấn dữ liệu và thu được kết quả, bằng cách trình bày SQL Chọn. Nó cung cấp một khuôn khổ để giúp sinh viên học tài liệu này.