×

Database Security

Download Our FREE File!
Cuốn sách này cung cấp một tài khoản chính thức về các vấn đề bảo mật trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và cho thấy các hệ thống thương mại hoặc tương lai hiện tại có thể được thiết kế như thế nào để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật. Nó cung cấp một tài khoản đầy đủ của các mô hình bảo mật thay thế và các biện pháp bảo vệ. Tài liệu tham khảo vô giá này có thể được sử dụng làm văn bản cho các khóa học nâng cao về bảo mật DB.

Cuốn sách này cung cấp một tài khoản chính thức về các vấn đề bảo mật trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và cho thấy các hệ thống thương mại hoặc tương lai hiện tại có thể được thiết kế như thế nào để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật. Nó cung cấp một tài khoản đầy đủ của các mô hình bảo mật thay thế và các biện pháp bảo vệ. Tài liệu tham khảo vô giá này có thể được sử dụng làm văn bản cho các khóa học nâng cao về bảo mật DB.