×

Modern Database Management

Download Our FREE File!
Hoffer tập trung vào các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ mới nhất và những gì các học viên hàng đầu nói là quan trọng nhất đối với các nhà phát triển cơ sở dữ liệu. Phân tích cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL, môi trường cơ sở dữ liệu máy khách / máy chủ, lưu trữ dữ liệu, chất lượng và tích hợp dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu hướng đối tượng. Dành cho các chương trình phát triển chuyên nghiệp trong quản lý cơ sở dữ liệu giới thiệu.

Hoffer tập trung vào các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ mới nhất và những gì các học viên hàng đầu nói là quan trọng nhất đối với các nhà phát triển cơ sở dữ liệu. 

Phân tích cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL, môi trường cơ sở dữ liệu máy khách / máy chủ, lưu trữ dữ liệu, chất lượng và tích hợp dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu hướng đối tượng. 

Dành cho các chương trình phát triển chuyên nghiệp trong quản lý cơ sở dữ liệu giới thiệu.