×

Database System Concepts

Download Our FREE File!
Dành cho khóa học đầu tiên về cơ sở dữ liệu ở cấp cơ sở hoặc đại học, hoặc tốt nghiệp năm thứ nhất, cấp độ, cuốn sách này bao gồm các khái niệm và thuật toán dựa trên những cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu thương mại hoặc thử nghiệm. Nó nhằm mục đích trình bày các khái niệm và thuật toán này trong một cài đặt chung không bị ràng buộc với một hệ thống cơ sở dữ liệu cụ thể.

Dành cho khóa học đầu tiên về cơ sở dữ liệu ở cấp cơ sở hoặc đại học, hoặc tốt nghiệp năm thứ nhất, cấp độ, cuốn sách này bao gồm các khái niệm và thuật toán dựa trên những cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu thương mại hoặc thử nghiệm. Nó nhằm mục đích trình bày các khái niệm và thuật toán này trong một cài đặt chung không bị ràng buộc với một hệ thống cơ sở dữ liệu cụ thể.