×

Fundamentals of Database Systems

Download Our FREE File!
Phiên bản này kết hợp các giải thích rõ ràng về lý thuyết và thiết kế cơ sở dữ liệu với phạm vi cập nhật của các mô hình và hệ thống thực. Nó có các ví dụ tuyệt vời và quyền truy cập vào trang web cơ sở dữ liệu của Addison Wesley bao gồm giảng dạy, hướng dẫn và nhiều tài nguyên sinh viên hữu ích.

Phiên bản này kết hợp các giải thích rõ ràng về lý thuyết và thiết kế cơ sở dữ liệu với phạm vi cập nhật của các mô hình và hệ thống thực. Nó có các ví dụ tuyệt vời và quyền truy cập vào trang web cơ sở dữ liệu của Addison Wesley bao gồm giảng dạy, hướng dẫn và nhiều tài nguyên sinh viên hữu ích.