×

Modern Web Development with Kotlin

Download Our FREE File!
Như tiêu đề cho thấy, cuốn sách này là về phát triển Web với Kotlin. Nó bao gồm những điều cơ bản vừa đủ để bắt đầu nhưng chủ yếu tập trung vào khía cạnh thực tế của việc sử dụng ngôn ngữ. Cụ thể, nó hướng dẫn bạn trong quá trình xây dựng một ứng dụng Web đóng gói công nghệ trong khi sử dụng các công nghệ phụ trợ và giao diện phổ biến.

Như tiêu đề cho thấy, cuốn sách này là về phát triển Web với Kotlin. Nó bao gồm những điều cơ bản vừa đủ để bắt đầu nhưng chủ yếu tập trung vào khía cạnh thực tế của việc sử dụng ngôn ngữ. Cụ thể, nó hướng dẫn bạn trong quá trình xây dựng một ứng dụng Web đóng gói công nghệ trong khi sử dụng các công nghệ phụ trợ và giao diện phổ biến.