×

Game Programming Patterns

Download Our FREE File!
Các Pattern giống như "phương thức" để mã hóa những thứ phổ biến nhất (và phức tạp) trong việc phát triển game. Không cần đi vào vết xe đổ của những người trước vì đã có các Pattern này, sử dụng chúng để quá trình làm game của bạn nhanh và hiệu quả hơn.

Các Pattern giống như "phương thức" để mã hóa những thứ phổ biến nhất (và phức tạp) trong việc phát triển game. Không cần đi vào vết xe đổ của những người trước vì đã có các Pattern này, sử dụng chúng để quá trình làm game của bạn nhanh và hiệu quả hơn.