×

3D Math Primer for Graphics and Game Development

Download Our FREE File!
Cuốn sách thú vị này trình bày tất cả các thuật toán cần thiết để mô tả, xây dựng và thiết lập thế giới 3D.

Cuốn sách thú vị này trình bày tất cả các thuật toán cần thiết để mô tả, xây dựng và thiết lập thế giới 3D.