×

Beginning C++ Through Game Programming

Download Our FREE File!
Để lập trình game, bạn phải bắt đầu bằng cách học một ngôn ngữ lập trình. Và C ++ là ngôn ngữ phổ biến nhất để lập trình game, cuốn sách này dạy bạn cách tiếp cận C ++ cũng như lập trình game cùng một lúc.

Để lập trình game, bạn phải bắt đầu bằng cách học một ngôn ngữ lập trình. Và C ++ là ngôn ngữ phổ biến nhất để lập trình game, cuốn sách này dạy bạn cách tiếp cận C ++ cũng như lập trình game cùng một lúc.