×

Beginning Visual C#

Download Our FREE File!
Beginning Visual C# là cuốn sách lý tưởng cho người mới bắt đầu với ít nền tảng trong lập trình, và đối với những lập trình viên thiếu kinh nghiệm, những người muốn chuyển từ một ngôn ngữ không hỗ trợ các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

Beginning Visual C# là cuốn sách lý tưởng cho người mới bắt đầu với ít nền tảng trong lập trình, và đối với những lập trình viên thiếu kinh nghiệm, những người muốn chuyển từ một ngôn ngữ không hỗ trợ các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Đây là cuốn sách khá linh động nếu bạn đã lập trình bằng ngôn ngữ khác, thì bạn vẫn sẽ thấy cuốn sách này có giá trị.