×

Beginning C# Object-Oriented Programming

Download Our FREE File!
Bắt đầu C # Lập trình hướng đối tượng sẽ đưa bạn vào thế giới phát triển hiện đại khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản của lập trình với C #

Bắt đầu C # Lập trình hướng đối tượng sẽ đưa bạn vào thế giới phát triển hiện đại khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản của lập trình với C # và học cách phát triển mã hiệu quả, có thể tái sử dụng, thanh lịch thông qua phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP). Đưa các kỹ năng của bạn ra khỏi thế kỷ 20 và vào kỹ năng này với hướng dẫn có khả năng truy cập, hướng dẫn nhanh của Dan Clark đối với C # và lập trình hướng đối tượng, được cập nhật hoàn toàn cho .NET 4.0 và C # 4.0