×

Microsoft C# Programming For The Absolute Beginner

Download Our FREE File!
Sử dụng việc tạo các trò chơi như một công cụ giảng dạy, cuốn sách này không chỉ dạy C #, nó còn dạy các khái niệm lập trình cơ bản mà bạn cần nắm bắt để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Bạn có thể áp dụng các kỹ năng đã học trong cuốn sách này vào tình huống của riêng bạn.

Sử dụng việc tạo các trò chơi như một công cụ giảng dạy, cuốn sách này không chỉ dạy C #, nó còn dạy các khái niệm lập trình cơ bản mà bạn cần nắm bắt để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Bạn có thể áp dụng các kỹ năng đã học trong cuốn sách này vào tình huống của riêng bạn.