×
Giúp bạn nắm vững các phức tạp của thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR) và .NET Framework 4.0. Hướng dẫn này phù hợp cho các nhà phát triển xây dựng các loại ứng dụng khác nhau - bao gồm Microsoft [đã đăng ký], Windows [đã đăng ký] Biểu mẫu, Microsoft [đã đăng ký] SQL Server [đã đăng ký], dịch vụ web và ứng dụng giao diện điều khiển.

Giúp bạn nắm vững các phức tạp của thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR) và .NET Framework 4.0. Hướng dẫn này phù hợp cho các nhà phát triển xây dựng các loại ứng dụng khác nhau - bao gồm Microsoft [đã đăng ký], Windows [đã đăng ký] Biểu mẫu, Microsoft [đã đăng ký] SQL Server [đã đăng ký], dịch vụ web và ứng dụng giao diện điều khiển.