×

Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied 1st Edition

Download Our FREE File!

Modern C++ Design giải thích các design pattern, generic programming với các design practice tốt.

Modern C++ Design giải thích các design pattern, generic programming với các design practice tốt. Nó giúp xây dựng các thành phần phần mềm linh hoạt và tái sử dụng được. Tác giả Andrei mô tả các kỹ thuật và tính năng cụ thể trong C++ được sử dụng trong việc xây dựng các generic component và tiếp tục áp dụng các generic component đó vào các ứng dụng thực tế.