×

C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices 1st Edition

Download Our FREE File!

C++ Coding Standards cung cấp những hướng dẫn có giá trị, những best practice để viết code C++ chất lượng cao. 

C++ Coding Standards cung cấp những hướng dẫn có giá trị, những best practice để viết code C++ chất lượng cao. Mỗi mục được giải thích với tiêu đề, tóm tắt, thảo luận, ví dụ và tài liệu tham khảo. Độc giả có thể đọc bất kỳ chủ đề riêng biệt nào mà không cần đọc từ đầu đến cuối cuốn sách. Nó vẫn chưa cập nhật các tiêu chuẩn C++ 11 hoặc C++ 14. Cuốn sách này đã đoạt giải thưởng Jolt Productivity Award tại Hội nghị phát triển phần mềm (Software Development Conference) vào năm 2005.