×

Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14

Download Our FREE File!

Cuốn sách Effective Modern C++ giải thích các best practice trong C++ 11 và C++ 14. 

Cuốn sách Effective Modern C++ giải thích các best practice trong C++ 11 và C++ 14. Nó bao gồm các chủ đề như các loại tham chiếu khác nhau, giải thích một cách chính xác và hiệu quả của việc sử dụng biểu thức lambda. Thách thức ở đây là làm sao học cách sử dụng những tính năng này một cách hiệu quả nhất. Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn để phát triển phần mềm theo cách chính xác, hiệu quả, có khả năng bảo trì, và portable. Nó mô tả cách làm thế nào để viết phần mềm thực sự tuyệt vời bằng cách sử dụng C++ 11 và C++ 14.