×

C++ Primer (5th Edition)

Download Our FREE File!

C++ Primer (tái bản lần thứ 5) đã cập nhật theo chuẩn C++ 11. Nó giới thiệu ngôn ngữ này từ những tính năng mới, các khái niệm C++ cốt lõi, và thư viện mẫu chuẩn.

C++ Primer (tái bản lần thứ 5) đã cập nhật theo chuẩn C++ 11. Nó giới thiệu ngôn ngữ này từ những tính năng mới, các khái niệm C++ cốt lõi, và thư viện mẫu chuẩn. Cuốn sách giúp việc học ngôn ngữ này thông qua các ví dụ lập trình, giải thích lý về do đằng sau các quy tắc. Nếu lập trình viên muốn học từ mức cơ bản đến nâng cao của ngôn ngữ lập trình C++, thì họ có thể chọn một trong hai cuốn sách C++ Primer hoặc "The C++ Programming Language, 4th Edition tác giả Stroustrup".