×

Accelerated C++: Practical Programming by Example

Download Our FREE File!

Accelerated C++ hướng dẫn cách viết phần mềm tốt và mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng ngôn ngữ C++

Accelerated C++ hướng dẫn cách viết phần mềm tốt và mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng ngôn ngữ C++. Nó giải thích các khái niệm khá sâu bao gồm cả việc quản lý bộ nhớ, ngoại lệ (exception), và template programming. Accelerated  C++ giải thích các khái niệm một cách rõ ràng, từ cơ bản ngôn ngữ lập trình đến nâng cao như tính đa hình (polymorphism), các hàm ảo (virtual). Nó vẫn chưa cập nhật lên chuẩn C++ 11.