×

Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

Download Our FREE File!

Cuốn sách Effective C++ giải thích các best practice cho việc phát triển các thành phần phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình C++

Cuốn sách Effective C++ giải thích các best practice cho việc phát triển các thành phần phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Nó không giải thích các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình này. Cuốn sách giải thích các khái niệm cốt lõi trong ngôn ngữ lập trình C++ sử dụng các mục khác nhau. Mỗi mục đưa ra một vấn đề, rồi giải thích và đưa ra mã nguồn các giải pháp. Các lập trình viên có thể đọc bất kỳ mục nào từ cuốn sách này và hiểu được các khái niệm đó. Nó vẫn chưa được cập nhật lên chuẩn C++ 11.