×

Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Edition)

Download Our FREE File!

Bjarne Stroustrup chính là "cha đẻ" của ngôn ngữ lập trình C++

Bjarne Stroustrup chính là "cha đẻ" của ngôn ngữ lập trình C++. Cuốn sách này giải thích các thành phần ngôn ngữ lập trình cơ bản cho những ai chưa biết về ngôn ngữ lập trình này. Nó đã cập nhật lên chuẩn C++ 11 và C++ 14. Cuốn sách này chủ yếu để giải thích về lập trình hướng đối tượng, generic programming cho các sinh viên đại học.