×

Giáo trình lập trình C của Đại Học Bách Khoa

Download Our FREE File!

C là ngôn ngữ lập trình bậc cao được phát triển ban đầu bởi Dennis M.Ritchie để phát triển hệ thống lập trình UNIX ở Bell Labs. C được phát triển ban đầu trên máy tính DEC PDP-11 năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie công khai bản mô tả đầu tiên của ngôn ngữ C, được biết đến dưới tên tiêu chuẩn K&R.

Hệ điều hành UNIX, bộ biên dịch C, là tất cả những gì cần thiết cho việc viết các chương trình với ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C hiện tại được sử dụng rộng rãi trong môi trường chuyên nghiệp vì những lý do sau đây:

  • Dễ dàng trong việc học

  • Ngôn ngữ có cấu trúc

  • Nó cung cấp các chương trình hiệu quả.

  • Nó có thể xử lý các hoạt động ở tầng thấp.

  • Nó được biên dịch bởi nhiều nền tảng khác nhau.