Source Code

Đồ án lập trình phần mềm quản lý phòng khám đa khoa bằng C#

Đồ án lập trình phần mềm quản lý phòng khám đa khoa bằng C#
Đồ án lập trình phần mềm quản lý phòng khám đa khoa bằng C#

Chia sẻ tài liệu, đồ án lập trình phần mềm quản lý phòng khám đa khoa bằng C# dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng Windows bằng ngôn ngữ lập trình C#. Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa, sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một phần mềm quản lý đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học. Nguồn: http://trihd.net/ Size: 2.58 MB (2,708,129 bytes)

$ 2.71 Download File

Đọc text với AVSpeechSynthesizer

Đọc text với AVSpeechSynthesizer
Đọc text với AVSpeechSynthesizer

$ 3.11 Download File

Detect network với Alamofire 4

Detect network với Alamofire 4
Detect network với Alamofire 4

$ 8.69 Download File

Source code IDEA Music Final - Swift 3, XCode 8

Source code IDEA Music Final - Swift 3, XCode 8
Source code IDEA Music Final - Swift 3, XCode 8

$ 6.56 Download File

Source code IDE Chat v2.0

Source code IDE Chat v2.0
Source code IDE Chat v2.0

$ 5.79 Download File