Game

Unity 2D Game Development

Unity 2D Game Development
Unity 2D Game Development

Dave Calabrese March 2014 2D games aren’t just fun to play, with this book they’re a blast to develop. That’s because the guide takes you through every step of creating a fully featured platform game using Unity 4.3, easily and imaginatively.

$ 2.74 Download File

Unity 2D Game Development

Unity 2D Game Development
Unity 2D Game Development

Unity 2D Game Development Dave Calabrese March 2014 2D games aren’t just fun to play, with this book they’re a blast to develop. That’s because the guide takes you through every step of creating a fully featured platform game using Unity 4.3, easily and imaginatively.

$ 5.93 Download File

Tài liệu học Unity 3D tiếng Việt

Tài liệu học Unity 3D tiếng Việt
Tài liệu học Unity 3D tiếng Việt

Nguồn: 3dvietpro. Với tài liệu bằng tiếng việt này, 3dvietpro hướng đẫn các bạn về cơ bản cách sử dụng, và làm một số ví dụ với lập trình game unity 3d và mô phỏng trên unity 3D giúp các bạn học cách nhanh chóng từ bước đầu. Size: 1.80 MB

$ 8.79 Download File

Bộ Game Asset từ Techkids Part 2

Bộ Game Asset từ Techkids Part 2
Bộ Game Asset từ Techkids Part 2

Nguồn: TechKids Vietnam Bộ Game Asset này hy vọng sẽ trợ giúp phần nào cho bạn trong con đường học tập trở thành Game Developer nhé! Size: 97.3 MB (102,053,072 bytes)

$ 1.11 Download File

Bộ Game Asset từ Techkids Part 1

Bộ Game Asset từ Techkids Part 1
Bộ Game Asset từ Techkids Part 1

Nguồn: Techkids Bộ Game Asset này hy vọng sẽ trợ giúp phần nào cho bạn trong con đường học tập trở thành Game Developer nhé! Size: 87.1 MB (91,348,094 bytes)

$ 7.79 Download File

Pro Unity Game Development with C#

Pro Unity Game Development with C#
Pro Unity Game Development with C#

Authors: Thorn, Alan In Pro Unity Game Development with C#, Alan Thorn, author of Learn Unity for 2D Game Development and experienced game developer, takes you through the complete C# workflow for developing a cross-platform game in Unity. Number of Pages: XV, 348

$ 5.62 Download File

Unity Ebooks

Unity Ebooks
Unity Ebooks

Make a 2D Arcade Game in a Weekend Unity for Absolute Beginners Pro Unity Game Development with C Learn Unity 3D Programming with UnityScript_Unity’s JavaScript for Beginners

$ 9.15 Download File